རྒྱུ་གཅིག་ཐེངས་གཅིག་མཉམ་བྱ་འགྲོལ་སྐབས་རྟག་ཏུ་ཐོན་སླ་བའི་ནོར་འཁྲུལ་འགའ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི26ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།