ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ཁམས་སྟོད་སྒ་ཡུལ་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རང་བྱོན་རྟེན་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་སྒ་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་གསོལ་འདེབས་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་མཆོད་གླུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། འུར་རྡོ 2022-08-27 18:15 མི116ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་དཔལ་མངའ་བདག་སྒྲ་སྒྱུར་མར་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྙན་བརྒྱུད་ལས་བདེ་མཆོག་ཟབ་པ་ལྷན་སྐྱེས་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-26 10:46 མི88ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་དཔལ་མངའ་བདག་སྒྲ་སྒྱུར་མར་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་ལས་ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུ་ལས་མར་པས་གདན་དྲངས་པའི་གཞུང་སྔ་མ་ལྔའི་རྣམ་བཤད་མར་པ་ལོ་ཙཱས་མཛད་པ་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-26 10:40 མི89ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། དཔལ་མངའ་བདག་སྒྲ་སྒྱུར་མར་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ལུས་མེད་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་རྩ་བ་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-26 10:26 མི78ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་དཔལ་མངའ་བདག་སྒྲ་སྒྱུར་མར་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྙན་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་པྲ་ཁྲིད་ལུང་བསྟན་ཏཻ་ལོའི་གསུང་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-26 10:20 མི80ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྗེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས་ཐོད་རྒལ་གནད་ཀྱི་ཞལ་ཤེས་མགུར་དབྱངས་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-21 17:01 མི67ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྗེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་གྱི་གླུ་དབྱངས་ཏིང་འཛིན་སྒོ་འཕར་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་ཆར་འབྱེད་པའི་ལྡེའུ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-21 16:56 མི57ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྗེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཁྲེགས་ཆོད་ལྟ་བའི་གླུ་དབྱངས་ལམ་མ་ལུས་མྱུར་དུ་བགྲོད་པའི་རྩལ་ལྡན་མཁའ་ལྡིང་གཤོག་རླབས་ཞེས་བྱ་བ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-21 16:49 མི90ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྗེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས་ལེགས་བཤད་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ཞེས་བྱ་བ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-21 16:36 མི45ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་གཙང་པཎྜི་ཏའི་གསུང་འབུམ་ལས་ཆོས་བཤད་གཞན་ཕན་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-21 16:33 མི36ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྗེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས་ཆོས་བཤད་གཞན་ཕན་ཉི་མ་ཞེས་བྱ་བ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-21 11:30 མི45ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྗེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས་བསྟན་འགྲོ་ཡོངས་ལ་ཕན་པའི་ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་བའི་གླེགས་བམ་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-21 11:25 མི40ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྗེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས་རྨད་བྱུང་སྤྲུལ་པའི་གླེགས་བམ་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-21 11:20 མི38ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྗེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས་སྙིང་རྗེ་སྤྲུལ་བའི་གླེགས་བམ་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-21 10:50 མི43ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྗེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས་བཀའ་གདམས་སྤྲུལ་པའི་གླེགས་བམ་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-21 10:44 མི58ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྗེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས་འཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་བའི་གླེགས་བམ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-21 10:37 མི43ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྗེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས་མཚོ་སྙིང་མ་ཧཱ་དེ་བ་ནས་དམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཉིད་ལ་གསལ་འདེབས་དགེ་བསྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞེངས་པའི་སྐོར་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-21 10:21 མི41ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྗེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས་ཆོས་རྒྱལ་མཆོག་གི་ཞབས་པད་བསྟེན་དུས་རྩེ་གཞུང་སོགས་ངེས་མེད་དབེན་པར་བཞེངས་པའི་སྐོར་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-21 10:11 མི36ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྗེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས་དམ་པ་གང་གི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་འཚོ་བའི་བན་ཆུང་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིས་བྲིས་པའི་བསྟོད་ཚིག་ཅེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-20 16:22 མི59ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྗེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས་ཉམས་མགུར་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོའི་སྐད་སྙན་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-20 16:13 མི78ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྗེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས་དམ་ཆོས་གསེར་འོད་དམ་པའི་རྔ་སྒྲ་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-20 16:13 མི60ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྗེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས་འདུན་མ་ལེགས་པའི་མགུར་དབྱངས་གདངས་སྙན་པི་ཝང་གླིང་བུ་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-20 16:13 མི51ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྗེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ལ་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཤོག་རབ་དཀར་གོས་བཟང་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-20 16:13 མི62ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྗེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས་སྐྱོ་མགུར་པི་ཝང་རྒྱུད་མང་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-20 16:13 མི55ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྗེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས་སྤྲིངས་ཡིག་ཀ་ལ་པིངྐའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-20 15:59 མི50ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྗེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས་དབུས་གཙང་སོགས་ནས་བཞེངས་པ་ཁ་ཐོར་སྣ་ཚོགས་བཞེངས་པའི་སྐོར་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-20 15:56 མི45ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྗེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་རྣམ་གཉིས་ལ་མཇལ་དུ་ཕེབས་པའི་ལམ་སྐབས་དང་བཀའ་བརྒྱུད་གོང་མའི་གདན་ས་འབྲོག་ལ་ཕྱི་གངས་ཀྱི་ར་བ་ནས་བཞེངས་པའི་སྐོར་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-20 15:51 མི63ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྗེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས་གངས་རི་ནས་ཕྱིར་ཕེབས་ཤིང་ཁྱུང་ལུང་དང་སྤུ་ཧྲེངས་སོགས་ས་ཆ་མང་བོ་བརྒྱུད་སྐབས་བཞེངས་པའི་སྐོར་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-20 15:45 མི50ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྗེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས་གནས་ཆེན་གངས་དཀར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཏེ་སེ་ནས་བཞེངས་པའི་སྐོར་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-20 15:40 མི59ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྗེ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་འབུམ་ལས་དབེན་གནས་ཁྱད་འཕགས་དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་དཔལ་གྱི་ཙཱ་རི་ཏྲ་ནས་བཞེངས་པའི་སྐོར་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2022-07-20 15:33 མི46ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
云藏文库
上传文档
公告栏
·公告标题显示内容限 ·公告标题显示内容限
文库用户