ཐོད་རྒལ་གནད་ཀྱི་ཞལ་ཤེས་མགུར་དབྱངས་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི158ནས་བལྟས།   |  ཐེངས6ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།