ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ཇ་བཤད། །
སྤེལ་མཁན། ཉི་མ།4888 2023-12-12 15:40 མི970ནས་བལྟས། ཐེངས23ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། སློབ་མའི་ཉིན་ཐོ། །
སྤེལ་མཁན། རྨ་བྷོད་སྲས། 2023-11-20 18:06 མི1236ནས་བལྟས། ཐེངས21ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོང་སྟག་བསོད་ནམས་དར་གྱིས་བསྒྱུར་པའི་ཨ་མདོའི་ལ་གཞས་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-11-17 15:11 མི640ནས་བལྟས། ཐེངས17ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྒན་བན་དེ་ཚེ་རིང་དང་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གཉིས་ཀྱིས་བྲིས་པའི་ཨ་མདོ་ལ་གཞས་རྨ་ཀླུང་སྒེག་མོའི་རླབས་སྒྲ་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-11-17 15:11 མི365ནས་བལྟས། ཐེངས21ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྒན་འབྲུག་ཐར་གྱིས་གཙོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ལ་གཞས་དེབ་ཕྲེང་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-11-17 15:06 མི430ནས་བལྟས། ཐེངས9ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྒན་འབྲུག་ཐར་གྱིས་གཙོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ལ་གཞས་དེབ་ཕྲེང་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-11-17 15:06 མི176ནས་བལྟས། ཐེངས8ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྒན་འབྲུག་ཐར་གྱིས་གཙོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ལ་གཞས་དེབ་ཕྲེང་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-11-17 15:06 མི147ནས་བལྟས། ཐེངས10ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྒན་འབྲུག་ཐར་གྱིས་གཙོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ལ་གཞས་དེབ་ཕྲེང་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-11-17 15:06 མི84ནས་བལྟས། ཐེངས6ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྒན་འབྲུག་ཐར་གྱིས་གཙོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ལ་གཞས་དེབ་ཕྲེང་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-11-17 15:06 མི68ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྒན་འབྲུག་ཐར་གྱིས་གཙོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ལ་གཞས་དེབ་ཕྲེང་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-11-17 15:03 མི80ནས་བལྟས། ཐེངས5ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྒན་འབྲུག་ཐར་གྱིས་གཙོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ལ་གཞས་དེབ་ཕྲེང་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-11-17 15:03 མི193ནས་བལྟས། ཐེངས7ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྒན་འབྲུག་ཐར་གྱིས་གཙོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ལ་གཞས་དེབ་ཕྲེང་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-11-17 15:03 མི37ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྒན་བཀའ་མ་མཁའ་འབུམ་དང་ཚེ་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱིས་བསྒྲིགས་པའི་ལ་གཞས་རྩེད་སྐོར་བཅུ་གཉིས་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-11-17 15:01 མི90ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཆུ་དཀར་པདྨ་རྡོ་རྗེས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་གཉིད་དང་རྨི་ལམ་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ཌཱ་ཀིའི་གླུ་དབྱངས་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-10-24 17:09 མི376ནས་བལྟས། ཐེངས44ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཆུ་དཀར་པདྨ་རྡོ་རྗེས་སྒྲིག་རྩོམ་བྱས་པའི་གཉིད་དང་རྨི་ལམ་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ཌཱ་ཀིའི་གླུ་དབྱངས་ལས་རྨི་ལྟས་སྣ་ཚོགས་དཔྱད་ཐབས་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-10-19 10:33 མི162ནས་བལྟས། ཐེངས9ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཆུ་དཀར་པདྨ་རྡོ་རྗེས་སྒྲིག་རྩོམ་བྱས་པའི་གཉིད་དང་རྨི་ལམ་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ཌཱ་ཀིའི་གླུ་དབྱངས་ལས་རྒྱའི་རྨི་ལམ་དཔྱད་ཚུལ་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-10-19 10:33 མི122ནས་བལྟས། ཐེངས8ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཆུ་དཀར་པདྨ་རྡོ་རྗེས་སྒྲིག་རྩོམ་བྱས་པའི་གཉིད་དང་རྨི་ལམ་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ཌཱ་ཀིའི་གླུ་དབྱངས་ལས་རྒྱལ་པོ་ཀྲི་ཀྲིའི་རྨི་ལམ་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-10-19 10:16 མི69ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཆུ་དཀར་པདྨ་རྡོ་རྗེས་སྒྲིག་རྩོམ་བྱས་པའི་གཉིད་དང་རྨི་ལམ་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ཌཱ་ཀིའི་གླུ་དབྱངས་ལས་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་རྨི་ལྟས་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-10-19 10:16 མི143ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཆུ་དཀར་པདྨ་རྡོ་རྗེས་སྒྲིག་རྩོམ་བྱས་པའི་གཉིད་དང་རྨི་ལམ་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ཌཱ་ཀིའི་གླུ་དབྱངས་ལས་རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ་ལས་རྨི་ལམ་དཔྱད་ཚུལ་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-10-19 10:16 མི90ནས་བལྟས། ཐེངས7ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཆབ་འགག་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་གི་སྙན་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ལས་གླུ་ཚིག་བཞི་བཅུ་པ་དིང་རུ་གླིང་བུའི་འགྱུར་ཁུགས་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-10-19 09:17 མི315ནས་བལྟས། ཐེངས4ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཆབ་འགག་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་གི་སྙན་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ལས་མཚོ་ལྷོའི་ས་བསྟོད་གནས་མཆོག་གཡས་འཁྱིལ་དུང་གི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-10-19 09:12 མི125ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཆབ་འགག་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་གི་སྙན་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ལས་ཆབ་འགག་ཡུལ་གྱི་སྐྲ་བཤད་བསམ་པའི་དོན་གྲུབ་ཅེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-10-19 09:12 མི77ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཆབ་འགག་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་གི་སྙན་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ལས་ཆབ་འགག་ཡུལ་གྱི་སྟོན་བཤད་ཡིད་འཕྲོག་བཀྲ་ཤིས་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-10-19 09:11 མི349ནས་བལྟས། ཐེངས14ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཆབ་འགག་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་གི་སྙན་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ལས་ཆབ་འགག་ཡུལ་གྱི་བསང་མཆོད་གང་བསམ་ལྷུན་འགྲུབ་མ་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-10-19 09:11 མི135ནས་བལྟས། ཐེངས9ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་གཏམ་དཔེ་གསར་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཧོར་ཚེ་སྒྲོལ། 2023-10-18 11:24 མི248ནས་བལྟས། ཐེངས7ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་དཔོན་སྐོར་ཚེ་དབང་གིས་བསྒྲིགས་པའི་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་མེས་པོའི་ངག་རྒྱུན་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-10-17 16:08 མི524ནས་བལྟས། ཐེངས44ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་དཔོན་སྐོར་ཚེ་དབང་གིས་བསྒྲིགས་པའི་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་མེས་པོའི་ངག་རྒྱུན་ལས་བྱིས་གཏམ་ཐོས་པ་འཛུམ་ཤོར་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-10-17 16:08 མི65ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་དཔོན་སྐོར་ཚེ་དབང་གིས་བསྒྲིགས་པའི་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་མེས་པོའི་ངག་རྒྱུན་ལས་ཆོས་དཔེ་བསམ་པའི་དོན་གྲུབ་ཅེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-10-17 16:07 མི42ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་དཔོན་སྐོར་ཚེ་དབང་གིས་བསྒྲིགས་པའི་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་མེས་པོའི་ངག་རྒྱུན་ལས་གཉན་དཔེ་ཐག་ནག་དགུ་མདུད་ཅེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-10-17 16:07 མི26ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་དཔོན་སྐོར་ཚེ་དབང་གིས་བསྒྲིགས་པའི་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་མེས་པོའི་ངག་རྒྱུན་ལས་བཙན་དཔེ་སེང་གེའི་ང་རོ་ཞེས་པ་དེའོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2023-10-17 16:07 མི25ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
云藏文库
上传文档
公告栏
·公告标题显示内容限 ·公告标题显示内容限
文库用户