ཉིན་ཐོ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི13ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི1867ནས་བལྟས།   |  ཐེངས46ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན།
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚགས་འོས་སྦྱོར།