ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ2020ལོའི་སློབ་ཐོན་སློབ་ཆུང་འཛིན་གྲྭའི་བོད་ཡིག་ཚོད་བགམ་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ་ལོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-07-06 14:42 མི69ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་སློབ་ཐོན་སློབ་མའི་བོད་ཡིག་ཚོད་བགམ་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ་ལོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-07-06 14:40 མི34ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ2020ལོའི་སློབ་ཆུང་སློབ་ཐོན་འཛིན་གྲྭའི་བོད་སྐད་ཡིག་ཕྱོགས་བསྡུས་རྒྱུགས་ཤོག་ཅིག་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-07-06 14:39 མི31ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ2020ལོའི་སློབ་ཆུང་སློབ་ཐོན་འཛིན་གྲྭའི་བོད་སྐད་ཡིག་ཕྱོགས་བསྡུས་རྒྱུགས་ཤོག་ཅིག་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-07-06 14:39 མི22ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ2020ལོའི་སློབ་ཆུང་སློབ་ཐོན་འཛིན་གྲྭའི་བོད་སྐད་ཡིག་ཕྱོགས་བསྡུས་རྒྱུགས་ཤོག་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-07-06 14:38 མི31ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་2020ལོའི་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་སྐད་ཡིག་རྒྱུགས་ཤོག་ཅིག་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-07-06 14:38 མི21ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། སློབ་ཐོན་འཛིན་གྲྭའི་བོད་ཡིག་སྤྱིའི་སྦཡངས་འབྲས་ཚད་ལེན་རྒྱུགས་གཞི། །
སྤེལ་མཁན། ཉི་མ་nima08 2020-07-02 14:02 མི29ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་ལྔ་བའི་སྟོད་ཆའི་མཇུག་རྒྱུགས་རྒྱུགས་ཤོག་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-06-19 09:09 མི46ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ལོ་རིམ་ལྔ་བའི་བོད་ཡིག་གི་བར་རྒྱུགས་འདྲི་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-06-19 09:06 མི20ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་གྲངས་རིག་སྨད་ཆའི་བར་རྒྱུགས་འདྲི་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-06-19 09:06 མི22ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་གྲངས་རིག་གི་སྨད་ཆའི་རྒྱུགས་གཞི། ཁ་བ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-06-19 09:03 མི27ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་གི་བར་རྒྱུགས་འདྲི་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-06-19 09:01 མི38ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་སློབ་སྐབས་སྟོད་ཀྱི་རྩིས་རིག་རྒྱུགས་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-06-19 08:57 མི13ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་སྟོད་ཆའི་རྩིས་རིག་སྤྱི་རྒྱུགས་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-06-19 08:48 མི7ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་གྲངས་རིག་སྟོད་ཆའི་རྒྱུགས་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-06-19 08:47 མི8ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་2018-2019ལོའི་སློབ་སྐབས་སྟོད་ཀྱི་ལོ་རིམ་ལྔ་བའི་སྐད་ཡིག་སྤྱི་རྒྱུགས་འདྲི་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-06-19 08:44 མི21ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི2015-2016ལོའི་སློབ་སྐབས་དང་བོའི་ལོ་རིམ་དང་བོའི་མཇུག་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-06-19 08:44 མི14ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་བཞི་བའི་བོད་སྐད་ཡིག་གི་རྒྱུགས་གཞི། །
སྤེལ་མཁན། ཁ་སྒང་འཕགས་མོ་སྐྱིད། 2020-06-15 14:42 མི15ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འོད་ཟེར་བོད་ཡིག་སློབ་ཆུང་གི་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་བོད་ཡིག་གི་སྡེ་ཚན་དང་པོའི་ཚོད་རྒྱུགས། །
སྤེལ་མཁན། ལྷ་རྒྱལ་དོན་གྲུབ 2020-06-15 12:09 མི17ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། ལྷ་རྒྱལ་དོན་གྲུབ 2020-06-15 12:00 མི16ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་2019-2020ལོའི་སྤྲེལ་ནག་གྲོང་རྡལ་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སློབ་ཆུང་གི་ལོ་རིམ་དང་བོའི་བོད་ཡིག་གི་དཀྱིལ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-06-10 16:24 མི30ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་2019-2020ལོའི་སྲུས་ནག་གྲོང་རྡལ་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སློབ་ཆུང་གི་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་གྲངས་རིག་སྨད་ཆའི་དཀྱིལ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-06-10 15:39 མི15ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི2019-2020ལོའི་སྲུས་ནག་གྲོང་རྡལ་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སློབ་ཆུང་གི་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་དཀྱིལ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-06-10 15:37 མི16ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་2019-2020ལོའི་སྲུས་ནག་གྲོང་རྡལ་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སློབ་ཆུང་གི་ལོ་རིམ་ལྔ་བའི་བོད་ཡིག་དཀྱིལ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-06-10 15:36 མི9ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི2019-2020ལོའི་སྲུས་ནག་གྲོང་རྡལ་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སློབ་ཆུང་གི་ལོ་རིམ་བཞི་བའི་བོད་ཡིག་དཀྱིལ་རྒྱུགས་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-06-10 15:34 མི19ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི2019ལོའི་སྲུས་ནག་གྲོང་རྡལ་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སློབ་ཆུང་གི་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་བོད་ཡིག་གི་དཀྱིལ་རྒྱུགས་་རྒྱུགས་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-06-10 15:32 མི15ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་སྲུས་ནག་ཡུལ་ཚོ་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སློབ་ཆུང་གི2019-2020ལོའི་ལོ་རིམ་དང་བོའི་གྲངས་རིག་གི་དཀྱིལ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་ཤོག་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-06-09 10:39 མི19ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་སྲུས་ནག་གྲོང་རྡལ་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སློབ་ཆུང་གི༢༠༡༩-༢༠༢༠ལོའི་ལོ་རིམ་ལྔ་བའི་གྲངས་རིག་སྨད་ཆའི་དཀྱིལ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-06-09 10:37 མི21ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་སྲུས་ནག་གྲོང་རྡལ་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སློབ་ཆུང་གི་༢༠༡༩-༢༠༢༠ལོའི་ལོ་རིམ་བཞི་བའི་གྲངས་རིག་སྨད་ཆའི་དཀྱིལ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-06-09 10:36 མི10ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་སྲུས་ནག་གྲོང་རྡལ་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སློབ་ཆུང་གི་ ༢༠༡༩-༢༠༢༠ལོའི་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་གྲངས་རིག་སྨད་ཆའི་དཀྱིལ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-06-08 16:49 མི18ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
云藏文库
上传文档
公告栏
·公告标题显示内容限 ·公告标题显示内容限
文库用户