ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ལོ་རིམ་དང་པོའི་སློབ་སྐབས་སྟོད་ཀྱི་གྲངས་རིག་བར་རྒྱུགས་བསླབ་འབྲས་རྒྱུ་སྤུས་ཚད་འཇལ་རྒྱུགས་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2021-02-02 15:04 མི250ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ལོ་རིམ་དང་པོའི་སློབ་སྐབས་སྟོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བར་རྒྱུགས་བསླབ་འབྲས་རྒྱུ་སྤུས་ཚད་འཇལ་རྒྱུགས་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2021-02-02 15:03 མི176ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ལོ་རིམ་ལྔ་བའི་སྐད་ཡིག་བར་རྒྱུགས་འདྲི་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2021-02-02 15:03 མི205ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ལོ་རིམ་ལྔ་བའི་སློབ་སྐབས་སྟོད་ཀྱི་གྲངས་རིག་བར་རྒྱུགས་བསླབ་འབྲས་འཇལ་རྒྱུགས་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2021-02-02 15:01 མི97ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་བོད་ཡིག་སྟོད་ཆའི་རྒྱུགས་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2021-01-11 11:38 མི331ནས་བལྟས། ཐེངས5ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རིམ་དྲུག་པའི་བོད་ཡིག་གི་མཐར་ཕྱིན་མཉམ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2021-01-11 11:35 མི185ནས་བལྟས། ཐེངས6ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་སྟོད་ཆ་བོད་ཡིག་བར་རྒྱུགས་འདྲི་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2021-01-11 11:22 མི70ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སློབ་སྐབས་སྟོད་ཀྱི་གྲངས་རིག་གི་བསླབ་འབྲས་རྒྱུ་སྤུས་ཚད་འཇལ་རྒྱུགས་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2021-01-11 10:57 མི85ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་སློབ་དུས་དང་པོའི་སློབ་དཀྱིལ་བོད་སྐད་ཡིག་རྒྱུགས་ཤོག་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2021-01-11 09:46 མི130ནས་བལྟས། ཐེངས4ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནིམཚོ་ལྷོ་སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་བོད་ཡིག་རྒྱུགས་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2021-01-11 09:40 མི80ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ལོ་རིམ་ལྔ་བའི་བོད་ཡིག་རྒྱུགས་གཞི། །
སྤེལ་མཁན། ཐོག་མདའ 2020-12-31 13:32 མི96ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱ་ཚྭ་རྫོང་༢༠༡༧-༢༠༡༨ལོའི་སློབ་དུས་དང་པོའི་ལོ་རིམ་དང་པོའི་སྟོད་ཆའི་བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་མཇུག་རྒྱུགས་ཤོག །
སྤེལ་མཁན། ཆུང་སྐྱིད། 2020-12-24 11:19 མི244ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱ་ཚྭ་རྫོང་༢༠༡༧-༢༠༡༨ལོའི་སློབ་དུས་དང་པོའི་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་སྟོད་ཆའི་བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་མཇུག་རྒྱུགས་ཤོག །
སྤེལ་མཁན། ཆུང་སྐྱིད། 2020-12-24 11:08 མི107ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱ་ཚྭ་རྫོང་༢༠༡༧-༢༠༡༨ལོའི་སློབ་དུས་དང་པོའི་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སྟོད་ཆའི་བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་མཇུག་རྒྱུགས་ཤོག །
སྤེལ་མཁན། ཆུང་སྐྱིད། 2020-12-24 11:00 མི86ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱ་ཚྭ་རྫོང་༢༠༡༧-༢༠༡༨ལོའི་སློབ་དུས་དང་པོའི་ལོ་རིམ་བཞི་བའི་སྟོད་ཆའི་བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་མཇུག་རྒྱུགས་ཤོག །
སྤེལ་མཁན། ཆུང་སྐྱིད། 2020-12-24 10:46 མི104ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱ་ཚྭ་རྫོང་༢༠༡༧-༢༠༡༨ལོའི་སློབ་དུས་དང་པོའི་ལོ་རིམ་ལྔ་པའི་སྟོད་ཆའི་བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་མཇུག་རྒྱུགས་ཤོག །
སྤེལ་མཁན། ཆུང་སྐྱིད། 2020-12-24 10:09 མི164ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་བོད་ཡིག་དེབ་བཅུ་གཅིག་གི་རྒྱུགས་ཤོག །
སྤེལ་མཁན། ཆུང་སྐྱིད། 2020-12-24 09:56 མི85ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ལོ་རིམ་ལྔ་པའི་བོད་ཡིག་དེབ་དགུ་བའི་སློབ་དཀྱིལ་རྒྱུགས་ཤོག །
སྤེལ་མཁན། ཆུང་སྐྱིད། 2020-12-24 09:52 མི46ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ལོ་རིམ་བཞི་བའི་བོད་ཡིག་དེབ་བདུན་པའི་སློབ་དཀྱིལ་རྒྱུགས་ཤོག །
སྤེལ་མཁན། ཆུང་སྐྱིད། 2020-12-24 09:45 མི48ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདིར་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་དེབ་ལྔ་པའི་སློབ་དཀྱིལ་རྒྱུགས་ཤོག །
སྤེལ་མཁན། ཆུང་སྐྱིད། 2020-12-23 17:27 མི85ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ༢༠༡༣-༢༠༡༤ལོའི་སློབ་དུས་གཉིས་པའི་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་མཇུག་རྒྱུགས་ཤོག །
སྤེལ་མཁན། ཆུང་སྐྱིད། 2020-12-23 09:41 མི46ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ༢༠༡༤ལོའི་ལོ་རིམ་བཞི་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་མཇུག་རྒྱུགས་ཤོག །
སྤེལ་མཁན། ཆུང་སྐྱིད། 2020-12-23 09:33 མི46ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། སློབ་ཆུང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ལོ་ནས་༢༠༡༥ལོའི་སློབ་དུས་དང་པོའི་ལོ་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་མཇུག་བོད་སྐད་ཡིག་རྒྱུགས་ཤོག །
སྤེལ་མཁན། ཆུང་སྐྱིད། 2020-12-23 09:25 མི43ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། 2017-2018ལོའི་སློབ་སྐབས་སྟོད་ཀྱི་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་སྐད་ཡིག་བར་རྒྱུགས་འདྲི་གཞི། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-12-21 16:05 མི60ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ༢༠༡༩-༢༠༢༠ལོའི་སློབ་དུས་གཉིས་པའི་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དཀྱིལ་རྒྱུགས་ཤོག །
སྤེལ་མཁན། ཆུང་སྐྱིད། 2020-12-21 15:42 མི105ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། སློབ་ཆུང་༢༠༡༩-༢༠༢༠ལོའི་སློབ་དུས་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་ལོ་རིམ་ལྔ་བའི་སློབ་དཀྱིལ་སྦྱངས་འབྲས་ཚད་ལེན་རྒྱུགས་ཤོག །
སྤེལ་མཁན། ཆུང་སྐྱིད། 2020-12-21 15:37 མི62ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། སློབ་ཆུང་༢༠༡༩-༢༠༢༠ལོའི་སློབ་དུས་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་ལོ་རིམ་བཞི་བའི་སློབ་དཀྱིལ་སྦྱངས་འབྲས་ཚད་ལེན་རྒྱུགས་ཤོག །
སྤེལ་མཁན། ཆུང་སྐྱིད། 2020-12-21 15:33 མི82ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། སློབ་ཆུང་༢༠༡༩-༢༠༢༠ལོའི་སློབ་དུས་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སློབ་དཀྱིལ་སྦྱངས་འབྲས་ཚད་ལེན་རྒྱུགས་ཤོག །
སྤེལ་མཁན། ཆུང་སྐྱིད། 2020-12-21 15:30 མི56ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ༢༠༢༠ལོའི་སློབ་ཆུང་སློབ་ཐོན་འཛིན་གྲྭའི་བོད་སྐད་ཡིག་རྒྱུགས་ཤོག །
སྤེལ་མཁན། ཆུང་སྐྱིད། 2020-12-21 09:33 མི63ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ༢༠༢༠ལོའི་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་བོད་སྐད་ཡིག་ཡིག་རྒྱུགས།(རྒྱུགས་ཤོག) །
སྤེལ་མཁན། ཆུང་སྐྱིད། 2020-12-21 09:21 མི50ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
云藏文库
上传文档
公告栏
·公告标题显示内容限 ·公告标题显示内容限
文库用户