ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ལོ་རིམ་དང་པོའི་བསྐྱར་སྦྱོང་གནད་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། ལྷ་རྒྱལ་དོན་གྲུབ 2021-10-15 08:48 མི49ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། བོད་སྐད་ཡིག་གི་ཟླ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་ཤོག །
སྤེལ་མཁན། ལྷ་རྒྱལ་དོན་གྲུབ 2021-10-15 08:47 མི38ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདིར་ལོ་རིམ་དང་པོའི་བོད་ཡིག་རྒྱུགས་གཞིའི་ནང་དོན་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། ལན་བུ་ནག་པོ། 2021-09-08 10:49 མི134ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདིར་ཀོས་ནན་རྫོང་གི་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སློབ་སྐབས་སྨད་ཀྱི་བོད་ཡིག་རྒྱུགས་གཞིའི་ནང་དོན་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། ལན་བུ་ནག་པོ། 2021-09-08 10:48 མི72ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདིར་ཀོས་ནན་རྫོང་གི་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སློབ་སྐབས་སྨད་ཀྱི་བོད་ཡིག་རྒྱུགས་གཞིའི་ནང་དོན་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། ལན་བུ་ནག་པོ། 2021-09-08 10:47 མི56ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདིར་ལོ་རིམ་བཞི་པའི་སྨད་ཆའི་སློབ་དཀྱིལ་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ནང་དོན་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། ལན་བུ་ནག་པོ། 2021-09-08 09:40 མི90ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདིར་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སྨད་ཆའི་སློབ་དཀྱིལ་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ནང་དོན་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། ལན་བུ་ནག་པོ། 2021-09-08 09:38 མི61ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་མཁར་རོ་ཁུལ་འགུ་རོ་གྲོང་རྡལ་གཡོ་སྨད་གྲོང་ཚོའི་སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་བོད་སྐད་ཡིག་སྟོད་ཆའི་སྐད་ཡིག་ཤེས་བྱའི་དགའ་ཚལ་དང་པོ་ཡན་གྱི་སྦྱངས་འབྲས་ཚད་ལེན་རྒྱུགས་གཞི། །
སྤེལ་མཁན། ཉི་མ་nima08 2021-09-06 16:24 མི94ནས་བལྟས། ཐེངས4ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་བོད་སྐད་ཡིག་སྟོད་ཆའི་ཟླ་རྒྱུགས་དང་པོ། །
སྤེལ་མཁན། ཉི་མ་nima08 2021-08-31 16:10 མི122ནས་བལྟས། ཐེངས4ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་སྨད་ཆའི་བོད་ཡིག་རྒྱུགས་ཤོག །
སྤེལ་མཁན། ཕུར་མཚོ 2021-08-18 21:52 མི120ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདིར་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སློབ་མཇུག་ཡིག་རྒྱུགས་བཀོད་ཡོད། །
སྤེལ་མཁན། ཨ་ཕོ་ལུག་རྫི། 2021-08-16 12:21 མི73ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སྨད་ཆའི་དབྱར་གསེང་བོད་ཡིག་སྦྱོང་ཚན། །
སྤེལ་མཁན། བྷོ་ཊའི་གདུང་འཛིན། 2021-07-18 18:57 མི166ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་དབྱར་གསེང་བོད་ཡིག་སྦྱོང་ཚན། །
སྤེལ་མཁན། བྷོ་ཊའི་གདུང་འཛིན། 2021-07-18 18:57 མི105ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ལོ་རིམ་དང་པོའི་རྩིས་རིག་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2021-07-13 15:30 མི83ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ལོ་རིམ་དང་པོའི་སྨད་ཆའི་རྩིས་རིག་རྒྱུགས་ཤོག་ཅིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2021-07-13 15:30 མི76ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ལོ་རིམ་བཞི་བའི་གྲངས་རིག་མཇུག་རྒྱུགས་སྨད་ཆའི་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2021-07-13 15:29 མི90ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ལོ་རིམ་དང་པོའི་མཇུག་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2021-07-13 15:26 མི57ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ལོ་རིམ་དང་པོའི་རྩིས་རིག་མཇུག་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2021-07-13 15:26 མི50ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་རྩིས་རིག་མཇུག་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2021-07-13 15:24 མི53ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་རྩིས་རིག་མཇུག་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2021-07-13 15:24 མི50ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ལོ་རིམ་ལྔ་བའི་རྩིས་རིག་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2021-07-13 15:21 མི54ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ལོ་རིམ་ལྔ་བའི་རྩིས་རིག་མཇུག་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2021-07-13 15:20 མི46ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ལོ་རིམ་བཞི་བའི་མཇུག་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2021-07-13 15:20 མི61ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ལོ་རིམ་བཞི་བའི་བསམ་བློ་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2021-07-12 11:42 མི49ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་མཇུག་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2021-07-12 11:41 མི53ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་བསམ་བློ་ཀུན་སྤྱོད་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2021-07-12 11:40 མི46ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་བསམ་བློ་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་མཇུག་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2021-07-12 11:40 མི47ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་རྩིས་རིག་མཇུག་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ་ལོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2021-07-12 11:40 མི44ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སློབ་སྐབས་སྨད་ཀྱི་བོད་ཡིག་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2021-07-12 10:12 མི52ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ལོ་རིམ་ལྔ་བའི་སློབ་སྐབས་སྨད་ཀྱི་བོད་ཡིག་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2021-07-12 10:12 མི55ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
云藏文库
上传文档
公告栏
·公告标题显示内容限 ·公告标题显示内容限
文库用户