ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་བོད་ཡིག་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ་ལོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-10-21 19:00 མི43ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་གཡས་རུ་ཤང་སློབ་ཆུང་༢༠༢༠-༢༠༢༡སློབ་དུས་དང་པོའི་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སློབ་དཀྱིལ་བོད་སྐད་ཡིག་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ་ལོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-10-21 18:56 མི18ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་གཡས་རུ་ཤང་སློབ་ཆུང་༢༠༢༠-༢༠༢༡ལོའི་སློབ་དུས་དང་པོའི་ལོ་རིམ་དང་པོའི་བོད་སྐད་ཡིག་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ་ལོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-10-21 18:52 མི28ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་གཡས་རུ་ཤང་སློབ་ཆུང་༢༠༢༠-༢༠༢༡ལོའི་སློབ་དུས་དང་པོའི་ལོ་རིམ་ལྔ་པའི་བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་དཀྱིལ་རྒྱུགས་ཤོག་ཅིག་གསལ་ལོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-10-21 18:47 མི14ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་སློབ་དུས་དང་པོའི་སློབ་དཀྱིལ་སྐད་ཡིག་རྒྱུགས་ཤོག་ཅིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-10-21 18:41 མི18ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་༢༠༡༧ལོའི་སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་བཞི་པའི་སློབ་དཀྱིལ་བོད་ཡིག་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-10-21 18:37 མི13ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་༢༠༡༨--༢༠༡༩ལོའི་སློབ་སྐབས་སྨད་ཀྱི་ལོ་རིམ་བཞི་བའི་གྲངས་རིག་སློབ་དཀྱིལ་བསླབ་འབྲས་སྤུས་ཚད་ཚད་འཛལ་འདྲི་གཞི་ཞིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-10-21 18:37 མི3ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་2020ལོའི་ལོ་རིམ་བཞི་བའི་སྐད་ཡིག་བར་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-10-21 11:20 མི12ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་སྟོད་ཆའི་སྡེ་ཚན་དང་པོའི་སྦྱངས་འབྲས་ཚད་ལེན་རྒྱུགས་ཤོག་ཅིག་གསལ་ལོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-09-23 14:34 མི93ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་སྨད་ཆའི་སློབ་དཀྱིལ་བོད་ཡིག་ཚོད་བགམ་རྒྱུགས་ཤོག་ཅིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-08-20 09:33 མི130ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་2019-2020ལོའི་སློབ་སྐབས་གཉིས་པའི་སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དཀྱིལ་སྦྱངས་འབྲས་ཚད་ལེན་རྒྱུགས་ཤོག་ཅིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-08-20 09:32 མི89ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་2019-2020ལོའི་སློབ་སྐབས་གཉིས་པའི་སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་བཞི་པའི་སློབ་དཀྱིལ་སྦྱངས་འབྲས་ཚད་ལེན་རྒྱུགས་ཤོག་ཅིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-08-20 09:32 མི63ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་2019-2020ལོའི་སློབ་སྐབས་གཉིས་པའི་སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་སློབ་དཀྱིལ་རྒྱུགས་ཤོག་ཅིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-08-20 09:32 མི76ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་2019-2020ལོའི་སློབ་སྐབས་གཉིས་པའི་སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སློབ་དཀྱིལ་སྦྱངས་འབྲས་ཚད་ལེན་རྒྱུགས་ཤོག་ཅིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-08-20 09:31 མི41ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་2019-2020ལོའི་སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་དང་པོའི་སློབ་སྐབས་གཉིས་པའི་སློབ་དཀྱིལ་བོད་ཡིག་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-08-20 09:31 མི30ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་སྐད་ཡིག་སྨད་ཆའི་སློབ་མཇུག་ཡིག་རྒྱུགས་ཞིག་གསལ་ལོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-08-19 15:37 མི20ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སྨད་ཆའི་སློབ་མཇུག་རྒྱུགས་ཤོག་ཅིག་གསལ་ལོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-08-19 15:33 མི11ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ2020ལོའི་སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་ལྔ་བའི་སྨད་ཆའི་བོད་ཡིག་སློབ་མཇུག་ཡིག་རྒྱུགས་ཞིག་གསལ་ལོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-08-19 15:32 མི14ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་2020ལོའི་སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་བཞི་བའི་བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་ཆུང་ཚོད་བགམ་རྒྱུགས་ཤོག་ཅིག་གསལ་ལོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-08-19 15:28 མི23ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ས་སྨྱུག་གི་རང་གཤིས། ༼མཉམ་འགྲོས་སྦྱོང་གཞི།༽འདིའི་ནང་དུ་རྨང་གཞིའི་ཤེས་བྱ་སྦྱོང་བརྡར་དང་། ལྟ་ཀློག་དང་དབྱེ་ཞིབ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུགས་གཞིའི་ཚུལ་ཤེས་བྱ་མང་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-08-19 14:48 མི18ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། མཇུག་མཐའི་སློབ་མཐུན་གཅིག ༼མཉམ་འགྲོས་སྦྱང་གཞི།༽འདིའི་ནང་དུ་རྨང་གཞིའི་ཤེས་བྱ་སྦྱོང་བརྡར་དང་། ལྟ་ཀློག་དང་དབྱེ་ཞིབ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུགས་གཞིའི་ཚུལ་ཤེས་བྱ་མང་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-08-19 14:48 མི20ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། གནས་གཞི་དེ་ཉིད་ཚེ་སྐབས་གསུམ་བཤད་པ། ༼མཉམ་འགྲོས་སྦྱང་གཞི།༽འདིའི་ནང་དུ་རྨང་གཞིའི་ཤེས་བྱ་སྦྱོང་བརྡར་དང་། ལྟ་ཀློག་དང་དབྱེ་ཞིབ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུགས་གཞིའི་ཚུལ་ཤེས་བྱ་མང་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-08-19 11:55 མི36ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ཞུ་འཕྲིན་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ། ༼མཉམ་འགྲོས་སྦྱང་གཞི།༽འདིའི་ནང་དུ་རྨང་གཞིའི་ཤེས་བྱ་སྦྱོང་བརྡར་དང་། ལྟ་ཀློག་དང་དབྱེ་ཞིབ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུགས་གཞིའི་ཚུལ་ཤེས་བྱ་མང་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-08-19 11:38 མི16ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ལོ་རིམ་དང་པོའི་བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་མཇུག་རྒྱུགས་ཤོག་ཅིག་གསལ་ལོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-08-19 10:40 མི20ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ2020ལོའི་སློབ་ཐོན་སློབ་ཆུང་འཛིན་གྲྭའི་བོད་ཡིག་ཚོད་བགམ་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ་ལོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-07-06 14:42 མི127ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་སློབ་ཐོན་སློབ་མའི་བོད་ཡིག་ཚོད་བགམ་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ་ལོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-07-06 14:40 མི64ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ2020ལོའི་སློབ་ཆུང་སློབ་ཐོན་འཛིན་གྲྭའི་བོད་སྐད་ཡིག་ཕྱོགས་བསྡུས་རྒྱུགས་ཤོག་ཅིག་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-07-06 14:39 མི49ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ2020ལོའི་སློབ་ཆུང་སློབ་ཐོན་འཛིན་གྲྭའི་བོད་སྐད་ཡིག་ཕྱོགས་བསྡུས་རྒྱུགས་ཤོག་ཅིག་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-07-06 14:39 མི38ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ2020ལོའི་སློབ་ཆུང་སློབ་ཐོན་འཛིན་གྲྭའི་བོད་སྐད་ཡིག་ཕྱོགས་བསྡུས་རྒྱུགས་ཤོག་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-07-06 14:38 མི49ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་2020ལོའི་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་སྐད་ཡིག་རྒྱུགས་ཤོག་ཅིག་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-07-06 14:38 མི36ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
云藏文库
上传文档
公告栏
·公告标题显示内容限 ·公告标题显示内容限
文库用户