གདམ་ཚན། xx
1 109 2019-12-13
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ཟུར་ལྟའི་དཔྱད་གཞི་རུ་ཕུལ
0 104 2017-12-12
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
0 69 2017-12-12
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
0 79 2017-12-12
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
0 91 2017-12-12
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
1 241 2017-12-12
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
0 89 2017-12-12
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
0 104 2017-12-12
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
0 104 2017-12-12
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
0 90 2017-12-12
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
3 241 2017-12-13
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
2 276 2017-12-13
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
0 100 2017-12-13
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
0 116 2017-12-13
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
2 90 2017-07-13
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། དོན་ཚན་ནང་གི་ཡིག་ནག་ནི་སྔོན་མའི་ཁྲིམས་ལ་བཟོ་བཅོས་སམ་ཡང་ན་གསར་སྣོན་བྱས་པའི་ནང་དོན་ཡིན།