གདམ་ཚན། xx
4 173 2019-12-13
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ཟུར་ལྟའི་དཔྱད་གཞི་རུ་ཕུལ
0 125 2017-12-12
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
0 84 2017-12-12
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
0 97 2017-12-12
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
0 133 2017-12-12
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
1 263 2017-12-12
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
1 122 2017-12-12
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
1 140 2017-12-12
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
0 125 2017-12-12
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
0 108 2017-12-12
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
4 284 2017-12-13
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
3 312 2017-12-13
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
0 120 2017-12-13
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
0 137 2017-12-13
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
2 103 2017-07-13
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། དོན་ཚན་ནང་གི་ཡིག་ནག་ནི་སྔོན་མའི་ཁྲིམས་ལ་བཟོ་བཅོས་སམ་ཡང་ན་གསར་སྣོན་བྱས་པའི་ནང་དོན་ཡིན།