བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་ལག་ལེན་བྱ་གལ་ཆེ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་གླེང་བ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི8745ནས་བལྟས།   |  ཐེངས5ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།