ཇོ་ནང་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཉམས་དམས་སུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི8509ནས་བལྟས།   |  ཐེངས9ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།