དཔའ་རིས་ཇག་རུང་དགོན་ཆེན་ནམ་ཡར་ལུང་དགོན་པའི་བཅའ་ཡིག་ཆེན་མོ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི642ནས་བལྟས།   |  ཐེངས4ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 20 དགོས།