མཛོད་དགེ་སྒར་རྙིང་དགོན་པའི་བཅའ་ཡིག་ཐུབ་བསྟན་མཛེས་པའི་རྒྱན་གཅིག།།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི136ནས་བལྟས།   |  ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།