བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཅུང་ཙམ་འཆད་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི1409ནས་བལྟས།   |  ཐེངས46ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
/ 19
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 10 དགོས།   
ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན།
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚགས་འོས་སྦྱོར།