མིག་དང་སྐྱེ་དངོས་དཔེ་འགྲེ་རིག་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི584ནས་བལྟས།   |  ཐེངས19ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
/ 27
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 2 དགོས།