ལ་སྟོད་བྱང་ངམ་རིང་གི“མདོ་གཞུང”ཞེས་པའི་ས་མིང་ཐོགས་ཚུལ་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི233ནས་བལྟས།   |  ཐེངས25ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།