འཇང་གི་སྟོན་པའི་ཆོས་དཔེ《རྟའི་མཆོད་སྦྱིན》དང་བོད་ཡིག་གི་རྟ་དཔྱད་ཡིག་ཚངས་ཀྱི་འབྲེལ་བར་བརྟག་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི2910ནས་བལྟས།   |  ཐེངས30ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།