རྒྱའི་ཡིག་ཚངས་སུ་འཁོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་མིང་བརྡ“嗢末”ཞེས་པ་བོད་སྐད་ཀྱི་ཐ་སྙད་གང་ལས་བྱུང་བར་དཔྱད་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི2770ནས་བལྟས།   |  ཐེངས12ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག