ནང་རིག་པའི་བརྡ་ཆད་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་སྐོར་གྱི་གནད་དོན་འགའ་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི43ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།