ཀན་སུའུ་དགེ་འོས་སློབ་ཆེན་རིག་དེབ་ཀྱི་དཀར་ཆག ༢༠༠༢-༢༠༠༩

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི78ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།