བོད་སྐད་ཐ་སྙད་ལས་ཆེ་དང་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་འབྲི་ཚུལ་བཤད་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི1ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི452ནས་བལྟས།   |  ཐེངས10ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།