བོད་རིག་པ་ནི་ང་ཚོ་མི་རིགས་མང་བའི་གཅིག་འགྱུར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས་ཀྱི་རིག་ཚན་ཞིག་ཡིན།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི197ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།