དམའ་འབྲིང་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སྐད་ཡིག་གི་མཇུག་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི(སྐད་ཡིག)

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི463ནས་བལྟས།   |  ཐེངས6ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 10 དགོས།