ཉིས་སྟོང་ལོ་ཚུན་ཆད་ཀྱི་བོད་ཡིག་གི་ལོ་ཙྭའི་དཔྱད་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་དང་ཕྱིར་རྟོག

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི958ནས་བལྟས།   |  ཐེངས5ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 5 དགོས།