ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གསུང་རབ་པོད་ལྔ་པ།༼ཟློས་གར་དང་བཟོ་རིག༽བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། ཉི་མ།4888 2022-01-20 19:32 མི13ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདིར་རྒྱ་བཟའ་བོད་དུ་བསུ་བ་ཞེས་པ་བཀོད་ཡོད། །
སྤེལ་མཁན། ཁ་བའི་རོལ་དབྱངས། 2022-01-08 13:34 མི72ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཚོང་འདུས་ཞེས་པ་བཀོད་ཡོད། །
སྤེལ་མཁན། ཁ་བའི་རོལ་དབྱངས། 2022-01-08 13:29 མི40ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་གཞས་གཏམ་ལས་འབྲས་དཀར་གྱི་ཚན་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2021-10-14 17:12 མི85ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཟློས་གར་པད་མའི་དགའ་ཚལ་ལས་བདུད་འདུལ་སྐོར་གྱི་འཁྲབ་ཚན་ཞིག་ཡིན་ནོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2021-10-14 16:47 མི72ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་གཞས་གཏམ་ལས་འབྲས་དཀར་གྱི་ཚན་པ་ཞིག་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2021-10-14 11:47 མི69ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་གཞས་གཏམ་ལས་འབྲས་དཀར་གྱི་ཚན་པ་ཞིག་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2021-10-14 11:45 མི69ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་གཞས་གཏམ་ལས་འབྲས་དཀར་གྱི་ཚན་པ་ཞིག་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2021-10-12 11:37 མི54ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་གཞས་གཏམ་ལས་མགྱོགས་གཏམ་གྱི་ཚན་པ་ཞིག་པ་ཞིག་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2021-10-12 11:36 མི37ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་གཞས་གཏམ་ལས་འབྲས་དཀར་གྱི་ཚན་པ་ཞིག་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2021-10-12 09:59 མི47ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་གཞས་གཏམ་ལས་དགོད་བྲོའི་གཏམ་གླེང་ཀྱི་ཚན་པ་ཞིག་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2021-10-12 09:20 མི28ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་གཞས་གཏམ་ལས་འབྲས་དཀར་གྱི་ཚན་པ་ཞིག་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2021-10-12 09:14 མི28ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་གཞས་གཏམ་གྱི་དགོད་བྲོའི་གཏམ་གླེང་ཞིག་ཡིན་ནོ༎ །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2021-10-09 16:25 མི36ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་གཞས་གཏམ་གྱི་དགོད་བྲོའི་ཚན་པ་ཞིག་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2021-10-09 16:13 མི32ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་གཞས་གཏམ་གྱི་ཚན་པ་ཞིག་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2021-10-09 10:30 མི28ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་གཞས་གཏམ་གྱི་ཚན་པ་ཞིག་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2021-10-09 10:29 མི36ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་གཞས་གཏམ་གྱི་ཚན་པ་ཞིག་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2021-10-09 10:28 མི27ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ཟློས་གར་པད་མའི་དགའ་ཚལ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། ཉི་མ།4888 2021-09-23 17:48 མི113ནས་བལྟས། ཐེངས5ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་གཞས་གཏམ་འདེམས་སྒྲིག་ཅེས་བྱ་བ་དེ་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། ཉི་མ།4888 2021-09-23 17:47 མི95ནས་བལྟས། ཐེངས7ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ཟློས་གར་དང་མཁས་འཇུག་ཅེས་བྱ་བ་དེ་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། ཉི་མ།4888 2021-09-23 17:47 མི119ནས་བལྟས། ཐེངས6ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། སྟོད་གཞས་ནི་གཙོ་བོ་སྟོད་མངའ་རིས་བརྒྱུད་ནས་དར་བའི་གཞས་དང་ཞབས་བྲོར་ངོས་འཛིན་པ་དང་དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་ཞབས་བྲོ་དང་རོལ་མོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ཞིག་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། མིང་གསང་QISv36888 2021-09-09 18:13 མི165ནས་བལྟས། ཐེངས4ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བྱ་ལེན་མ་མངོན་པར་ཤེས་པའི་ཟློས་གར་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡིན་ནོ། ། །
སྤེལ་མཁན། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་། 2021-09-06 09:33 མི88ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་མདོ་ཁམས་རྗོགས་ཆེན་ཏེ་གླིང་གེ་སར་ཟློས་གར་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཀ་རིང་འཕགས་མོ་སྐྱིད། 2021-07-26 15:17 མི166ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་སྣང་ས་འོད་འབུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཀ་རིང་འཕགས་མོ་སྐྱིད། 2021-07-09 10:45 མི334ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྒྱལ་བུ་དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཀ་རིང་འཕགས་མོ་སྐྱིད། 2021-07-06 16:47 མི229ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་རྒྱ་བཟའ་བལ་བཟའི་རྣམ་ཐར་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཀ་རིང་འཕགས་མོ་སྐྱིད། 2021-07-06 16:46 མི175ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་མཁའ་འགྲོ་འགྲོ་བ་བཟང་མོའི་རྣམ་ཐར་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཀ་རིང་འཕགས་མོ་སྐྱིད། 2021-07-06 16:44 མི155ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཆོས་རྒྱལ་ནོར་བཟང༌གི་རྣམ་ཐར་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཀ་རིང་འཕགས་མོ་སྐྱིད། 2021-07-06 16:43 མི258ནས་བལྟས། ཐེངས4ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་གཟུགས་ཀྱི་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཀ་རིང་འཕགས་མོ་སྐྱིད། 2021-07-06 16:42 མི140ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་གཅུང་དོན་ཡོད་དོན་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཀ་རིང་འཕགས་མོ་སྐྱིད། 2021-07-06 16:41 མི88ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
云藏文库
上传文档
公告栏
·公告标题显示内容限 ·公告标题显示内容限
文库用户