ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་རྟ་རྒྱུགས་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་ཞེས་པ་བཀོད་ཡོད། །
སྤེལ་མཁན། ཁ་བའི་རོལ་དབྱངས། 2021-09-03 17:01 མི52ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་སོག་མིའི་རྟ་རྫོང་ཞེས་པ་བཀོད་ཡོད། །
སྤེལ་མཁན། ཁ་བའི་རོལ་དབྱངས། 2021-09-03 17:01 མི33ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་། ༼རྟ་རྒྱུགས་དཔྱིད་ཀྱི་ཉི་མ།༽ཞེས་བྱ་བ་དེ་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། ཉི་མ།4888 2021-09-02 09:18 མི57ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་། ༼བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་ལྔ་པ།༽་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། ཁ་བའི་རོལ་དབྱངས། 2021-08-24 15:17 མི39ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་། ༼མཛད་པ་ཐ་མའི་ཞལ་གདམས།༽་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། ཁ་བའི་རོལ་དབྱངས། 2021-08-24 15:17 མི44ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་། ༼ཤར་ཕྱོགས་ཨུ་ཡན།༽(སྨད་ཆ།)་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། ཁ་བའི་རོལ་དབྱངས། 2021-08-24 15:17 མི32ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་། ༼འཁྲུངས་གླིང་མེ་ཏོག་རྭ་བ།༽་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། ཁ་བའི་རོལ་དབྱངས། 2021-08-24 15:17 མི35ནས་བལྟས། ཐེངས4ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ཆུ་མོ་ལི་ཁྲིའི་ནོར་རྫོང་ཞེས་པ་དེ་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། ཉི་མ།4888 2021-08-23 17:43 མི36ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་བྱང་བདུད་ཀླུ་བཙན་ཞེས་པ་དེ་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། ཉི་མ།4888 2021-08-23 17:11 མི30ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་འགོག་གླིང་ཞེས་པ་དེ་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། ཉི་མ།4888 2021-08-23 17:07 མི24ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་བྱེ་རི་བྱུར་རྫོང་།(སྟོད།)་ཞེས་པ་དེ་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། ཉི་མ།4888 2021-08-23 17:07 མི19ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་བྷེ་ར་ར་རྫོང་ཞེས་པ་དེ་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། ཉི་མ།4888 2021-08-23 17:07 མི22ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་རྒྱ་གླིང་ཞེས་པ་དེ་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། ཉི་མ།4888 2021-08-23 16:26 མི58ནས་བལྟས། ཐེངས4ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་གཉན་ཆུ་མོ་རོང་འབྲུ་རྫོང་ཞེས་པ་དེ་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། ཉི་མ།4888 2021-08-23 16:14 མི35ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ཁྱུང་གླིང་ཞེས་པ་དེ་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། ཉི་མ།4888 2021-08-23 16:14 མི29ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ཆགས་གླིང་ཞེས་པ་དེ་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། ཉི་མ།4888 2021-08-23 16:09 མི32ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་མི་ཉག་གསེར་རྫོང་ཞེས་པ་དེ་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། ཉི་མ།4888 2021-08-23 16:04 མི30ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་བྱང་ཀླུ་ཁྲི་རྟ་རྫོང་ཞེས་པ་དེ་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། ཉི་མ།4888 2021-08-23 16:04 མི31ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་དབྱེ་གླིང་གསེར་རྫོང་ཞེས་པ་དེ་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། ཉི་མ།4888 2021-08-23 16:04 མི23ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ཨ་སྐྱིད་ཟས་རྫོང་ཞེས་པ་དེ་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། ཉི་མ།4888 2021-08-23 15:58 མི21ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ལྷ་གླིང་ཞེས་པ་དེ་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། ཉི་མ།4888 2021-08-23 15:58 མི23ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་རྟ་རྒྱུགས་རྒྱལ་འཇོག་ཅེས་པ་དེ་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། ཉི་མ།4888 2021-08-23 15:58 མི29ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདིར་བྱང་བདུད་གྲུ་གུ་ཞེས་པ་བཀོད་ཡོད། །
སྤེལ་མཁན། མིང་གསང་EmFP47921 2021-08-12 12:02 མི30ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདིར་ཁ་ཆེ་གཡུ་རྫོང་བཀོད་ཡོད། །
སྤེལ་མཁན། མིང་གསང་EmFP47921 2021-08-12 12:02 མི25ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདིར་སྟག་གཟིག་ནོར་རྫོང་བཀོད་ཡོད། །
སྤེལ་མཁན། མིང་གསང་EmFP47921 2021-08-12 12:01 མི25ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདིར་འཇང་ས་དམ་ཆམ་ལ་ཕབ་པ།༼སྨད་ཆ།༽བཀོདཡོད། །
སྤེལ་མཁན། མིང་གསང་EmFP47921 2021-08-12 12:01 མི29ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདིར་འཇང་གླིང་སྟོད་ཆ་བཀོད་ཡོད། །
སྤེལ་མཁན། མིང་གསང་EmFP47921 2021-08-12 12:01 མི24ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདིར་བྱང་བདུད་ཀླུ་བཙན་བཀོད་ཡོད། །
སྤེལ་མཁན། མིང་གསང་EmFP47921 2021-08-12 12:00 མི21ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་གསོལ་མཆོད་འདོད་འབྱུང་ནོར་བུའི་དགའ་ཚལ། །
སྤེལ་མཁན། སྟག་སྒྲ་ཀླུ་ཁོང་། 2021-08-06 16:52 མི29ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདིན་ནི་གླིང་རྗེ་གེ་སར་སྐྱེས་བུ་དོན་གྲུབ་ལ་བསྟོད་པའི་རབ་བྱེད་སྙན་ངག་གི་ལམ་ནས་དྲངས་པ་བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། །
སྤེལ་མཁན། སྟག་སྒྲ་ཀླུ་ཁོང་། 2021-08-06 11:49 མི31ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
云藏文库
上传文档
公告栏
·公告标题显示内容限 ·公告标题显示内容限
文库用户