ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། 2018ལོའི་སློབ་ཆུང་བོད་སྐད་ཡིག་གི་ལས་ཀའི་ཕྱོགས་སྡོམ། །
སྤེལ་མཁན། གཉལ་གཞུང་ཕུན་བཀྲ། 2019-03-14 12:05 མི324ནས་བལྟས། ཐེངས9ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། ཡུན་སྟག་ལྷ། 2017-01-04 11:35 མི1025ནས་བལྟས། ཐེངས27ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ལོ་རིམ་དགུ་བའི་ལོ་མཇུག་གི་མི་སྒེར་གྱི་བྱ་བའི་སྤྱི་སྡོམ།འདི་ནི་གསར་ཞུགས་ཀྱི་དགེ་རྒན་གྱི་མི་སྒེར་གྱི་བྱ་བའི་སྤྱི་སྡོམ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཡུན་སྟག་ལྷ། 2017-01-04 11:34 མི670ནས་བལྟས། ཐེངས26ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། བྷོ་ཊའི་གདུང་འཛིན། 2016-10-25 21:00 མི499ནས་བལྟས། ཐེངས6ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
云藏文库
上传文档
公告栏
·公告标题显示内容限 ·公告标题显示内容限
文库用户