ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་༢༠༢༠ལོའི་སློབ་སྐབས་གཉིས་པའི་ལོ་རིམ་དགུ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཟླ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཀ་རིང་འཕགས་མོ་སྐྱིད། 2021-04-15 16:01 མི5ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་༢༠༢༠ལོའི་སློབ་སྐབས་གཉིས་པའི་ལོ་རིམ་དགུ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཀྱིལ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཀ་རིང་འཕགས་མོ་སྐྱིད། 2021-04-15 15:59 མི3ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ཤ་བོ་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྱུར་བའི་སློབ་འབྲིང་རྩིས་རིག་པའི་རྨང་གཞིའི་ཤེས་རིག་འཕེལ་རིམ་འདྲི་གཞི། །
སྤེལ་མཁན། ཆུང་སྐྱིད། 2021-02-05 12:37 མི223ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་གི་ལོ་རིམ་བདུན་པའི་བོད་ཡིག་མཇུག་རྒྱུགས་དྲི་གཞི། །
སྤེལ་མཁན། ཆུང་སྐྱིད། 2021-01-26 15:30 མི141ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། 2019ལོའི་ནང་སའི་བོད་ལྗོངས་སློབ་འབྲིང་དུ་སློབ་མ་བསྡུ་བའི་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་གཅིག་གྱུར་རྒྱུགས་ལེན། རྩིས་རིག །
སྤེལ་མཁན། ཆུང་སྐྱིད། 2020-12-18 16:21 མི222ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། 2019ལོའི་ནང་སའི་བོད་ལྗོངས་སློབ་འབྲིང་དུ་སློབ་མ་བསྡུ་བའི་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་གཅིག་གྱུར་རྒྱུགས་ལེན། ཕྱོགས་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། ཆུང་སྐྱིད། 2020-12-18 16:15 མི153ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ2019—2020ལོའི་ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་གྲངས་རིག་བར་སྐབས་ཚོད་ལྟའི་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-11-09 15:54 མི268ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་2017-2018ལོའི་སློབ་སྐབས་དང་པོའི་ལོ་རིམ་བདུན་པའི་བོད་སྐད་ཡིག་སྟོད་ཆའི་དཀྱིལ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་དང་ལན་གདབས་བྱང་བུ་དང་བཅས་ཡོད། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-11-09 11:39 མི361ནས་བལྟས། ཐེངས8ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདིར་ལོ་རིམ་བདུན་པའི་བོད་སྐད་ཡིག་སྟོད་ཆའི་མཇུག་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་དང་ལན་འདེབས་བྱང་བུ་དང་བཅས་ཡོད། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-11-09 11:21 མི257ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ལོ་རིམ་བདུན་པའི་སྟོད་ཆའི་བོད་སྐད་ཡིག་དཀྱིལ་རྒྱུགས་ཤོག་བྱང་་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-11-09 11:06 མི115ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་དམའ་གཅིག་ལོ་རིམ་ཁག་གི་བོད་སྐད་ཡིག་མཇུག་རྒྱུགས་དྲི་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-11-09 10:46 མི167ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ལྷ་ས་སློབ་འབྲིང་དངཔོའི་སློབ་ཐོན་འཛིན་གྲྭའི་བོད་ཡིག་རྒྱུགས་ཤོག་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-11-09 10:40 མི69ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། དམའ་གསུམ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་མཇུག་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-11-09 08:49 མི29ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་2015ལོའི་ལོ་རིམ་དགུ་བའི་སྟོད་ཆའི་བོད་སྐད་ཡིག་དཀྱིལ་རྒྱུགས་ཤོག་བྱང་་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-11-06 11:29 མི30ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་2015ལོའི་ལོ་རིམ་དགུ་བའི་སྐད་ཡིག་མཇུག་རྒྱུགས་རྒྱུགས་ཤོག་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-11-06 10:10 མི68ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་དམའ་གསུམ་རིམ་པའི་བོད་སྐད་ཡིག་མཇུག་རྒྱུགས་ཤོག་བྱང་། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-11-06 09:48 མི52ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི༢༠༡༥ལོའི་དམའ་འབྲིང་གཉིས་པའི་བོད་སྐད་ཡིག་གི་རྒྱུགས་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-11-06 09:15 མི43ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་གསེར་ཆེན་རྫོང་ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་ལྗོངས་ཞིང་ལྔའི་བསླབ་དེབ་སྐོར་གྱི་བོད་ཡིག་མཇུག་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-11-06 09:00 མི146ནས་བལྟས། ཐེངས4ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ༢༠༡༥---༢༠༡༦ལོའི་སློབ་སྐབས་གཉིས་པའི་ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྨད་ཆའི་བོད་ཡིག་མཇུག་རྒྱུགས།་རྒྱུགས་ཤོག །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-11-05 15:46 མི53ནས་བལྟས། ཐེངས4ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་བོད་ཡིག་སྟོད་ཆའི་མཇུག་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-11-05 08:18 མི83ནས་བལྟས། ཐེངས6ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྟོད་ཆའི་མཇུག་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞིའི་ལན་གདབ་བྱང་བུ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-11-02 17:50 མི84ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་བོད་ཡིག་མཇུག་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-11-02 17:36 མི68ནས་བལྟས། ཐེངས4ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ2020ལོའི་དམའ་གཅིག་བོད་སྐད་ཡིག་སྨད་ཆའི་སྡེ་ཚན་གཉིས་པའི་ཚད་འཇལ་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-11-02 17:24 མི50ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་ལོ་རིམ་བདུན་པའི་བོད་ཡིག་གི་སྟོད་ཆའི་སྡེ་ཚན་དང་པོའི་ཚད་འཇལ་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-11-02 17:21 མི51ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ2015-2016ལོའི་སློབ་སྐབས་གཉིས་པའི་ལོ་རིམ་བདུན་པའི་བོད་ཡིག་སྨད་ཆའི་མཇུག་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ་ལོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-11-02 17:10 མི44ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་༢༠༡༧ - ༢༠༡༨ལོའི་སློབ་སྐབས་དང་པོའི་ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་བོད་ཡིག་སྟོད་ཆའི་བར་རྒྱུགས་འདྲི་གཞི་ཞིག་གསལ་ལོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-11-02 11:08 མི50ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་2019-2020ལོའི་སློབ་སྐབས་གཉིས་པའི་ལོ་རིམ་བདུན་པའི་གྲངས་རིག་ཚད་འཇལ་རྒྱུགས་གཞི་ཞིག་གསལ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-10-21 18:43 མི75ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ནག་ཆུ་ས་གནས་དཔལ་མགོན་སློབ་འབྲིང་གི15-16ལོའི་ལོ་རིམ་དགུ་བའི་སློབ་མཇུག་ཡིག་རྒྱུགས། བོད་སྐད་ཡིག སྟོད་ཆའི་རྒྱུགས་གཞི་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-08-31 16:43 མི199ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི2009-2010ལོའི་ལྷ་ས་སློབ་འབྲིང་དང་པོའི་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་མཇུག་རྒྱུགས་ཤོག་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-08-31 14:43 མི196ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི2011ལོའི་ལྷ་ས་སློབ་འབྲིང་དང་བོའི་སློབ་ཐོན་སློབ་མའི་བོད་སྐད་ཡིག་གི་རྒྱུགས་དཔེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-08-31 14:40 མི128ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
云藏文库
上传文档
公告栏
·公告标题显示内容限 ·公告标题显示内容限
文库用户