ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་སྲིད་གྲོས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་རྩོམ་སྒྲིག་པུའུ་ཡིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས།༼པོད་དགུ་པ།༽དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-06-23 16:44 མི13ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་སྲིད་གྲོས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་རྩོམ་སྒྲིག་པུའུ་ཡིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས།༼པོད་གསུམ་པ།༽དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-06-23 16:44 མི3ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་སྲིད་གྲོས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་རྩོམ་སྒྲིག་པུའུ་ཡིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས།༼པོད་དང་པོ།༽དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-06-23 16:44 མི21ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་སྲིད་གྲོས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་རྩོམ་སྒྲིག་པུའུ་ཡིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས།༼པོད་གཉིས་པ།༽དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-06-23 16:42 མི7ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་སྲིད་གྲོས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་རྩོམ་སྒྲིག་པུའུ་ཡིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས།༼པོད་བརྒྱད་པ།༽དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-06-23 16:32 མི4ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་སྲིད་གྲོས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་རྩོམ་སྒྲིག་པུའུ་ཡིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས།༼པོད་བདུན་པ།༽དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-06-23 16:31 མི6ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་སྲིད་གྲོས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་རྩོམ་སྒྲིག་པུའུ་ཡིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས།༼པོད་དྲུག་པ།༽དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-06-23 16:31 མི6ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་སྲིད་གྲོས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་རྩོམ་སྒྲིག་པུའུ་ཡིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས།༼པོད་བཞི་པ།༽དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-06-23 16:30 མི4ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་སྲིད་གྲོས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་རྩོམ་སྒྲིག་པུའུ་ཡིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས།༼པོད་གསུམ་པ།༽དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-06-23 16:30 མི5ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་སྲིད་གྲོས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་རྩོམ་སྒྲིག་པུའུ་ཡིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས། ༼པོད་བཅུ་པ།༽དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-06-23 16:29 མི6ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་སྲིད་གྲོས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་རྩོམ་སྒྲིག་པུའུ་ཡིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་གདམས་བསྒྲིགས།༼པོད་ལྔ་པ།༽དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-06-23 16:29 མི4ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ད་ལྟ་མན་པན་རུ་ཁག་གསུམ་པའི་འབྲུ་རིགས་མུའུ་རེའི་ཐོན་ཚད་དེ་སྔོན་གྱི་རྒྱ་མ་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ནས་རྒྱ་མ་སྟོང་ལྷག་ལ་འཕར་ཡོད་པ་དང་། ཡུལ་མི་མང་པོས་ཁྱིམ་དུ་བྱ་གསོ་བ་དང་ཇ་ཤིང་བཙུགས་ཡོད། 2019ལོར་མན་པན་རུ་ཁག་གསུམ་པའི་གྲོང་སྡེའི་ཡུལ་མི་རེའི་སྤྱོད་དབང་ཡོད་པའི་ཡོང་འབབ་སྒོར8026ལ་ཟིན་ཡོད། 2020ལོའི་ལོ་མགོར་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱིས་ལ་ཧུའུ་རིགས་སོགས...... །
སྤེལ་མཁན། ལྷ་དབང་རྡོ་རྗེ། 2020-06-16 10:17 མི18ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདིར་བོད་ཀྱི་ཤི་བོར་བདུན་ཚིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་རྣམ་པ། འབྱུང་ཁུངས། དབྱེ་བ་སོགས་ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་ཁུངས་བཅོལ་ཏེ་བྲིས་པ་ཞིག་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-06-09 10:21 མི23ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་རབ་གནས་མཛད་པའི་ཙནྡན་ཇོ་བོའི་ལོ་རྒྱུས་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ལ། འདིའི་ནང་དུ་ཙནྡན་ཇོ་བོ་ཤིང་ཙནྡན་ལས་བཞེངས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྐུ་བརྙན་ཏེ་དེང་སང་པེ་ཅིང་གི་གོང་མའི་ཕོ་བྲང་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། འདི་རྒྱ་ཡིག་གི་ལོ་རྒྱུས་ནང་འཁོད་པར་གཞིགས་ན། སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སྐུ་འཁྲུངས་རྗེས་ཞག་བདུན་ན་ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛ...... །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-06-03 16:57 མི21ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ང་ཚོའི་སེམས་སུ་རྗེས་ལུས་ཞེས་པ་ནི་ཕྱི་དངོས་པོའི་ཐད་དབུལ་ཕོངས་ཡིན་པའི་རྟགས་མཚན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད། ཡིན་ནའང་ནང་བསམ་པའི་འཇིག་རྟེན་དབུལ་བ་དེའང་རྗེས་ལུས་ཐེབས་པའི་རྟགས་མཚན་ཞིག་ཡིན་ཞེས་སུ་ཞིག་གིས་བསམ་བློ་གཏོང་མྱོང་ངམ། ངས་བོད་རིགས་ནི་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་མི་རིགས་ཤིག་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱིན་ཡོད། ནང་གི་བསམ་བློ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་དེ་ལས་མི་རིགས་གཞན་ད...... །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-06-03 15:56 མི38ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདིར་མཁས་དབང་ཁོང་གིས་སྐུ་ཚེ་གང་བོར་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལ་ཞབས་འདེགས་གང་ལེགས་གནང་ཞིང་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་དང་མཉམ་དུ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་གི་སློབ་དེབ་བོད་ཡུག་ཏུ་བསྒྱུར་ཞིང་། རྒྱའི་གཏམ་རྒྱུད་རིང་མོ་ཕོ་བྲང་དམར་བོའི་རྨི་ལམ་ཞེས་པའི་ལེའུ་དང་བོ་སོགས་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཏེ་རྒྱ་བོད་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ཚད་གཞིར་ངོས་འཛིན་ཐོབ། གཞན་ཡང་དག་ཡིག་གསར་བསྒྲི...... །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-05-27 10:02 མི38ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདིར་ལྷ་སྨོན་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་ཡུལ་དང་ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཚན། ཐུགས་གསན་གནང་ཚུལ། འཕྲིན་ལས་ཕྱས་རྗེས་ཀྱི་སྐོར་གསུང་ཡོད། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-05-12 18:48 མི32ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། རྨ་ཀླུང་རིང་མོའི་ལྷོ་འགྲམ་གྱི་གཅན་ཚ་རྫོང་ནས་རི་རབ་སྲིན་པོའི་འདབས་སུ་སྤྱི་ལེ་བཞི་བཅུ་ཡས་མས་སོང་བ་ན། ཚོ་དྲུག་ཞང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ཆགས་ཡོད་ལ། དེའི་མདུན་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིན་པོ་ཆུ་བོའི་བྱང་འགྲམ་ན། རྡོ་རིང་གྲམ་པ་ཞེས་པའི་ངོས་གཟར་དུ་ཕ་བོང་ནག་རྫ་ཞེས་པའི་རྡོ་རྒན་འབྲོག་པའི་སྦྲ་གུར་ཞིག་དང་ཆེ་ཆུང་མེད་པའི་སྟེང་ན་འདོ་ཕྲུག་རྟ་བོ་ཞིག་གི་རྨི...... །
སྤེལ་མཁན། ལྷ་དབང་རྡོ་རྗེ། 2020-05-08 16:53 མི56ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། དེ་ཡང་མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དགའ་བདེ་རྫོང་དུ་ཁོལ་གཞོང་ཞེས་པའི་ས་ཁུལ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་ལ་འབྱོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་རུ་ཀླུ་མོ་དེའུ་མགོ་ཟེར་བའི་རི་བོ་ཁེར་སྐྱེས་གཡང་དཀར་ལུག་གི་སྙིང་དང་འདྲ་བ་ཞིག་ལྷང་ངེར་མཆིས་ལ། རི་བོའི་རྩེ་རུ་གླིང་ཇོ་རུའི་ཅོག་ར་ཟེར་བའི་དོང་ཁ་དོག་ཅིང་ཕུགས་ཡངས་པ་ཅན་ཞིག་མཐོང་བའི་དབྱིབས་ནི་བྱིས་པའ...... །
སྤེལ་མཁན། ལྷ་དབང་རྡོ་རྗེ། 2020-05-08 16:52 མི45ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཤ་བོ་མཁའ་བྱམས་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་ལས་བྱུང་བའི་སློབ་དཔོན་པདྨའི་སྐོར་གྱི་ཟིན་ཐོ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-04-27 17:19 མི54ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ལེགས་བཤད་འདིའི་མཛད་པ་པོ་ས་པཎ་ནི་སྤྱི་ལོ1182ལོ་ནས1251ལོའི་བར་འཚོ་གཞེས་གནང་བའི་མི་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་འཚོ་གཞེས་ཀྱི་དུས་སྐབས་དེ་ནི་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་ཐོར་ཞིག་ཏུ་སོང་ནས་བོད་ཁམས་སིལ་བུར་གྱུར་རྗེས་ཡིན་པས། གང་ས་གང་དུ་ས་གནས་རང་བཞིན་གྱི་བཅད་བཟུང་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་བའི་གནས་བབས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་དཔོན་རིགས་བར་དང་། དཔོན་འབང...... །
སྤེལ་མཁན། དགྲ་བོ། 2020-04-24 16:20 མི47ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་སྐུ་ཞབས་བཙན་སྲས་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་གནས་མཆོག་ཁང་སར་རི་ཁྲོད་དུ་བཀོད་པའི་ཟིན་བྲིས་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-04-23 16:31 མི21ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་སྐུ་ཞབས་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་བ་ཡན་རྩི་ཆགས་སྡེ་བའི་བྱུང་རབས་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-04-23 09:21 མི18ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། གླིང་དཀར་སྟོད་དུ་གླིང་གི་རྗེས་ཤུལ་ཟབ་ཅེས་པ་འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྗེས་བརྩམས། །
སྤེལ་མཁན། ལྷ་དབང་རྡོ་རྗེ། 2020-04-16 15:34 མི31ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཀ་ལ་པིང་ཀ་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་ཀླུ་རྒྱལ་བཏང་བཟུང་གི་ལོ་རྒྱུས་རགས་བཏུས་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-04-14 14:53 མི24ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། སྐལ་བཟང་།007 2020-04-14 09:54 མི45ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཞེས་པ་འདི་ནི་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། ལྷ་དབང་རྡོ་རྗེ། 2020-04-13 15:49 མི24ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། གངས་ལྗོངས་རིག་པའི་བང་མཛོད་ཁམས་སྡེ་དགེ་པར་ཁང་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོ་ཞེས་པ་འདི་ནི་ཚང་བཀྲས་བརྩམས། །
སྤེལ་མཁན། ལྷ་དབང་རྡོ་རྗེ། 2020-04-13 15:34 མི16ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་དོལ་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་ཨྱོན་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་རྫོགས་ཆེན་བོད་མི་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-04-09 18:15 མི30ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཀ་ལ་པིང་ཀ་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་ཁ་བཏགས་ཀྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-04-03 15:29 མི56ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
云藏文库
上传文档
公告栏
·公告标题显示内容限 ·公告标题显示内容限
文库用户