ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་དོན་གཞུང་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་མིང་ཚིག་དང་ཐ་སྙད། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་དོན་ལྔ་བ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-08-04 14:44 མི4ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྲིད་གཞུང་དང་ཁེ་ལས་སྐོར་གྱི་གསར་བྱུང་ཐ་སྙད།༢༠༡༦ལོའི་འདོན་ཐེངས་བཅུ་བ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་རེ་གཉིས་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-08-04 11:29 མི6ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྐྱེ་ཁམས་གཞུང་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་ཐ་སྙད་གསར་པ།༢༠༡༤ལོའི་འདོན་ཐེངས་དང་པོ།སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས༣༢པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-08-04 09:04 མི12ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་ལུས་རྩལ་...... །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-08-03 17:54 མི4ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཚོང་དོན་ཆ་འཕྲིན་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་བྱུང་ཐ་སྙད། 2009ལོའི་འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-08-03 16:04 མི4ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་དང་གནས་རི་འགངས་ཆེན་གྱི་མིང་།2007ལོའི་འདོན་ཐེངས་དང་པོ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-08-03 15:56 མི6ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཐོན་ལས་སྲིད་ཇུས་སྐོར་གྱི་གསར་བྱུང་ཐ་སྙད་དང་ཚིག་དུམ།2008ལོའི་འདོན་ཐེངས་ལྔ་བ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་དགུ་བ་དེ་ཡིན་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-08-03 15:12 མི3ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་དོན་གཞུང་སྒྲིག་ཡིག་ཆའི་ཁྲོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་གསར་བ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་གྱ་གཉིས་པ། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-08-03 08:49 མི1ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་མདོ་ཚིག་བཅུ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་དོན་གསུམ་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-07-29 14:37 མི2ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་དོན་གཞུང་ཡིག་ཁྲོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་གསར་བ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་རེ་དགུ་བ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-07-29 10:04 མི3ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་གློག་ཆས་དང་དཔོན་གནས་དག་གཙང་གི་སྐོར་གྱི་ཐ་སྙད། སྤྱིའི་འདི་འདོན་ཐེངས་རེ་བདུན་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-07-29 09:23 མི2ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་དབུལ་ཕོངས་མཁྲེག་གཏོར་སྐོར་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཐ་སྙད། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་རེ་དྲུག་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-07-29 09:21 མི7ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཐ་སྙད་དང་ཚིག་དུམ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་རེ་ལྔ་བ། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-07-29 09:00 མི2ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཁྲིམས་སྲོལ་གྲོས་གཞིའི་ཁྲོད་བྱུང་བའི་ཐ་སྙད། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་རེ་བཞི་བ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-07-29 08:49 མི1ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་དོན་གཞུང་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་ཐ་སྙད་དང་ཚིག་དུམ། ༢༠༡༦ལོའི་འདོན་ཐེངས་བདུན་པ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ང་དགུ་བ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-07-28 20:18 མི2ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཁེ་ལས་མ་འཇོག་དང་ནོར་སྲིད་གཞུང་ཡིག་གི་ཐ་སྙད་གསར་བ། ༢༠༡༦ལོའི་འདོན་ཐེངས་དྲུག་པ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ང་བརྒྱད་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-07-28 20:17 མི1ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་འཕྲིན་གཏོང་དང་སྲིད་དོན་གཞུང་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་ཐ་སྙད། ༢༠༡༦ལོའི་འདོན་ཐེངས་གསུམ་པ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ང་ལྔ་བ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-07-28 20:14 མི2ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་དོན་གཞུང་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་ཐ་སྙད་གསར་བ། ༢༠༡༥ལོའི་འདོན་ཐེངས་དྲུག་པ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ཞེ་བདུན་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-07-28 19:29 མི1ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཁྲལ་དོན་དང་ཉོ་འཚོང་། དྲ་བ་ལམ་རྒྱུན་མཐོང་ཐ་སྙད་ཀྱི་སྐོར། ༢༠༡༤ལོའི་འདོན་ཐེངས་དགུ་པ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བཞི་བཅུ་བ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-07-28 15:44 མི16ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་དོན་ཡིག་ཆའི་ཁྲོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་དང་མིང་ཚིག ༢༠༡༤ལོའི་འདོན་ཐེངས་བདུན་པ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་སོ་བརྒྱད་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-07-28 15:18 མི2ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་དོན་འགན་སྲུང་གཞུང་ཡིག་ཁྲོད་ཀྱི་ཐ་སྙད། ༢༠༡༤ལོའི་འདོན་ཐེངས་གསུམ་པ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་སོ་བཞི་བ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-07-28 15:10 མི1ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་བརྙན་ཟློས་འཕྲིན་ལམ་སྐོར་གྱི་ཐ་སྙད། ༢༠༡༣ལོའི་འདོན་ཐེངས་བདུན་པ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་སོ་གཅིག་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-07-28 13:58 མི1ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཏང་གི་ལམ་ཕྱོགས་སློབ་གསོའི་ཐད་ཀྱི་གསར་བྱུང་ཐ་སྙད་དང་ཚིག་དུམ། ༢༠༡༣ལོའི་འདོན་ཐེངས་བཞི་པ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ཉེར་བརྒྱད་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-07-28 13:54 མི3ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་ཁུངས་མཐའ་མཚམས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཐ་སྙད།༢༠༡༢ལོའི་འདོན་ཐེངས་བཞི་པ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ཉེར་བཞི་བ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-07-28 13:47 མི3ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་དམག་ཆས་མཚོན་ཆའི་སྐོར་གྱི་གསར་བྱུང་ཐ་སྙད། ༢༠༡༢ལོའི་འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-07-28 11:55 མི8ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཁང་བའི་སྐོར་གྱི་གསར་བྱུང་ཐ་སྙད། 2011ལོའི་འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བཅུ་དགུ་བ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-07-28 11:53 མི4ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་བཅོས་སྐོར་གྱི་གསར་བྱུང་ཐ་སྙད། 2009ལོའི་འདོན་ཐེངས་བཞི་བ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བཅུ་གསུམ་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། ཐེབ་ཐོགས་ཕྲུག 2020-07-28 11:41 མི5ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། དྲ་བའི་རིག་གནས་མེ་རི་ལྟར་འབར་ཏེ་རང་གི་འཁྱེར་བའི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་གྱི་མཉེན་ཆས་གང་རུང་ནས་རྒྱལ་ཕྱི་རྒྱལ་ནང་གི་ཉིན་གཅིག་གི་འགྱུར་ལྡོག་ཀྱང་ཆ་འཕྲིན་དང་གསར་འགྱུར་གྱི་ལམ་ནས་ཇི་ལྟར་མཐོང་ཐོས་རིག་གསུམ་བྱུང་ནའང་སྙིང་ཉེ་བའི་ངའི་འབྲོག་པ་མང་ཚོགས་ཚོའི་བག་ཆགས་རྙིང་པ་ནི་ཞོ་ལྟར་ཆགས་ཤིང་རི་རྒྱལ་ལས་བརྟན། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-07-06 14:44 མི9ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་སྐོར་གྱི་འབོལ་རྩོམ་ཞིག་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། མིང་གསང་mUnp64551 2020-07-02 16:58 མི24ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་རུ་རྒྱ་བོད་དབྱིན་གསུམ་གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་མིང་མཛོད་ལས་བཏུས་པའི་ཀླད་པའི་སྐོར་གྱི་མིང་ཚིག་ཤན་སྦྱར་འགའ་གསལ་ལོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-06-28 10:29 མི13ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
云藏文库
上传文档
公告栏
·公告标题显示内容限 ·公告标题显示内容限
文库用户