ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཚན་རྩལ་གསར་བའི་ཡུལ་ཁམས་འགྲིམས་པ་ལས་འཕྲུལ་འཁོར་མིའི་རྒྱལ་ཁམས་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། །
སྤེལ་མཁན། རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་། 2020-05-05 14:29 མི16ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་གོ་བདེའི་ཚན་རྩལ་ཤེས་བྱའི་དྲི་བ་ཁྲི་བཅུ་བྱིས་པའི་བུ་རམ།༼གློག་ཀླད་སྐོར་གྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན།༽ །
སྤེལ་མཁན། རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་། 2020-05-05 14:21 མི12ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། བཏང་སྙོམས། 2017-01-11 22:45 མི101ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། བཏང་སྙོམས། 2017-01-11 22:44 མི66ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། བཏང་སྙོམས། 2017-01-11 22:39 མི60ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། བཏང་སྙོམས། 2017-01-11 22:35 མི78ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
云藏文库
上传文档
公告栏
·公告标题显示内容限 ·公告标题显示内容限
文库用户