ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། ཁ་བའི་བུ་མོ༡། 2020-05-04 09:20 མི73ནས་བལྟས། ཐེངས4ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། རྒོད་ཁེར་འགྲོ། 2020-03-24 14:09 མི60ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་དང་འདི་ལྟ་བུའི་སྨྱན་ཆས་མང་པོ་ཡར་སྤྲོད་རོགས།ཐུགས་རྗེ་ཆེ། །
སྤེལ་མཁན། རྒོད་ཁེར་འགྲོ། 2020-03-24 14:06 མི42ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ལྗོངས་ཞིང་ལྔའི་མཉམ་སྒྲིག་སློབ་གཞི་འགན་བབས་སློབ་གསོའི་བསླབ་ཚན་ཚད་གཞིའི་ཚོད་ལྟའི་སློབ་དེབ་ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་དངོས་ལུགས་སློབ་དེབ། (སྨད་ཆ། )ཞེས་པ་དེའོ། ། །
སྤེལ་མཁན། .ཉི་མ་འཚོ། 2020-03-02 10:28 མི140ནས་བལྟས། ཐེངས7ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། དམའ་གཉིས་དངོས་ལུགས །
སྤེལ་མཁན། འབྲུག་ཆུང་༡། 2019-12-25 10:49 མི158ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། རྒྱུག་གཟུགས་ཀྱི་གནོན་དྲག་དང་རྒྱུག་འགྲོས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ། །
སྤེལ་མཁན། གླིང་སྲས། 2019-04-04 09:06 མི139ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། གློག་སྡུད་རླབས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། །
སྤེལ་མཁན། གླིང་སྲས། 2019-03-21 17:42 མི117ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ཆ་འཕྲིན་གྱི་བརྒྱུད་སྤྲོད། །
སྤེལ་མཁན། གླིང་སྲས། 2019-03-21 17:41 མི99ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། རྒྱ་ཇེ་ཆེ་ནས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཆ་འཕྲིན་བརྒྱུད་ལམ། །
སྤེལ་མཁན། གླིང་སྲས། 2019-03-21 17:41 མི98ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། 1 གློག་རྩོལ་ཕྱོད་ཀྱི་གོ་དོན་ཤེས་སུ་འཇུག་རྒྱུ། གློག་ཏོག་ཆུང་བའི་དོན་ངོས་ཀྱི་གློག་རྩོལ་ཕྱོད་དང་ཚད་ཅད་གློག་རྩོལ་ཕྱོད་ཀྱི་ཧེ་བག་ཤེས་སུ་འཇུག་རྒྱུ། 2 གློག་རྒྱུན་འཇལ་ཆས་དང་གློག་གནོད་འཇལ་ཆས་ཀྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ཡང་བསྐྱར་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་པ་དང་ཤེས་སུ་འཇུག་རྒྱུ། སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་དང་ཐབས། གཞུང་ལུགས་ལྟར་ཤེས་བྱ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ན...... །
སྤེལ་མཁན། གླིང་སྲས། 2019-03-21 17:13 མི81ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ས་བཅད་བཞི་པ། ཅོར་གཏན་སྲོལ། 1 གློག་རྒྱུན་གྱི་ཚ་བའི་ནུས་སྣང་ཤེས་སུ་འཇུག་རྒྱུ། 2 ཅོར་གཏན་སྲོལ་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་པ། 3 བེད་སྤྱོད་དང་གློག་ཚ་སྔོན་འགོག་ཐབས་ཤེས་དགོས། །
སྤེལ་མཁན། གླིང་སྲས། 2019-03-21 17:11 མི90ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ། འཚོ་བར་སྤྱོད་པའི་གློག ས་བཅད་དང་པོ། ཁྱིམ་གྱི་གློག་ལམ། 1 ཁྱིམ་གྱི་གློག་ལམ ་གྱི་གྲུབ་ཚུལ་ཤེས་དགོས། 2 མེ་སྐུད་དང་སྟོང་སྐུད་ཤེས་དགོས། 3 གློག་བརྟག་སྨྱུ་གུ་ཤེས་དགོས། 4 སྐུད་གསུམ ་བསྒར་སྣེ་དང་གློག་ཤོར་ཆས། །
སྤེལ་མཁན། གླིང་སྲས། 2019-03-21 17:07 མི73ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་དངོས་ལུགས་ཀྱིརྒྱུགས་གཞི། །
སྤེལ་མཁན། རྒོད་ཁེར་འགྲོ། 2019-03-07 09:26 མི175ནས་བལྟས། ཐེངས4ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། འབྲུག་པ་རྒྱལ། 2019-03-05 00:51 མི63ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། འབྲུག་པ་རྒྱལ། 2019-03-05 00:47 མི73ནས་བལྟས། ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། འབྲུག་པ་རྒྱལ། 2019-03-03 21:50 མི108ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། འབྲུག་པ་རྒྱལ། 2019-03-03 21:50 མི185ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། འབྲུག་པ་རྒྱལ། 2019-03-03 21:48 མི122ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། འབྲུག་པ་རྒྱལ། 2019-03-03 21:48 མི87ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། འབྲུག་པ་རྒྱལ། 2019-03-03 21:48 མི90ནས་བལྟས། ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། འབྲུག་པ་རྒྱལ། 2019-03-03 21:48 མི129ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། འབྲུག་པ་རྒྱལ། 2019-03-03 21:48 མི77ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། འབྲུག་པ་རྒྱལ། 2019-03-03 21:43 མི51ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། འབྲུག་པ་རྒྱལ། 2019-03-03 21:43 མི48ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། འབྲུག་པ་རྒྱལ། 2019-03-03 21:43 མི40ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། འབྲུག་པ་རྒྱལ། 2019-03-03 21:43 མི63ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། འབྲུག་པ་རྒྱལ། 2019-03-03 21:43 མི75ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། འབྲུག་པ་རྒྱལ། 2019-03-03 21:39 མི31ནས་བལྟས། ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། འབྲུག་པ་རྒྱལ། 2019-03-03 21:33 མི107ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། །
སྤེལ་མཁན། འབྲུག་པ་རྒྱལ། 2019-03-03 21:33 མི58ནས་བལྟས། ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།
云藏文库
上传文档
公告栏
·公告标题显示内容限 ·公告标题显示内容限
文库用户