རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི1364ནས་བལྟས།   |  ཐེངས5ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 2 དགོས།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(2)

1 2 3 4 5

འཚོ་བའི་རྒྱུན་སྤྱོད་ཀྱི་ཡིག་རིགས་འདི་དག་ཤིནཏུ་མཁོ་འུ བཀའ་དྲིན་ཆེ།

1 2 3 4 5

ཧ་ཅང་བཟང་བོ་འདུག རང་ཉིད་ལ་ཕན་པ་ཆེན་པོ་ཡོད། ཁྱེད་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཞུ་ཞུ ཁྱད་པར་དུ་ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར་མ་ལག་འདི་ལ་དགའ་བསུ་ཆེན་པོ་བྱེད་གི་ཡོད། རྗེས་མ་ད་དུང་འདི་འདྲ་སྤེལ་བར་རེ་སྒུག་ཡོད། མཇུག་མཐར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།