རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་ཐུགས་ཅན་ཀརྨ་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་བཞད་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ པོད་དྲུག་པ། ༽

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི99ནས་བལྟས།   |  ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 10 དགོས།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག