འཛུགས་སྐྲུན་དངུལ་ཁང་གི“འཐབ་ཇུས་ཆེན་པོ་གསུམ”འཐབ་ཇུས་སྒྲིག་བཀོད།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི183ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།