རྒྱའི་ཡིག་ཚང་དུ་འཁོད་པའི་བོད་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས། —— སྲིད་སྐྱོང་མེ་ལོང་ལས་བྱུང་བའི་བོད་བཙན་པོའི་དུས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། ཐང་ཞོན་ཙུང་གི་སྐབས།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི507ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 20 དགོས།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག