ཡེ་ཤུའི་ཆོས་སྤེལ་མཁན་ཕྱི་གླིང་པ་བོད་དུ་བསྐྱོད་པའི་ལོ་རྒྱུས། ༡

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི455ནས་བལྟས།   |  ཐེངས13ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག