མདོ་སྡེ་ཟབ་མོ་འདོན་པའི་གདམས་ངག་འགའ་ཞིག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི344ནས་བལྟས།   |  ཐེངས6ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།