དུང་སེམས་རླབས་ཀྱི་ཟེགས་མ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི3113ནས་བལྟས།   |  ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 10 དགོས།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(4)

1 2 3 4 5

དངོས་འབྲེལ་ཡག་པོ་འདུག་

1 2 3 4 5

བཀའ་དྲིན་ཆེ་

1 2 3 4 5

འཇུ་ལགས་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་བྲིས་ནའང་དང་བ་མི་འདྲེན་པ་ཞིག་མེད་འདྲ། ཤིན་ཏུ་ཡག་སོང་།

1 2 3 4 5

ཡག་པོ་རང་འདུག