འཛམ་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་སྙན་རྩོམ་སྔ་ཤོས་སྟེ༼རྗེལ་སྒ་སྨེ་སི༽།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི117ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 5 དགོས།