ནད་རྟགས་མེད་པའི་པྲོག་གསར་ནད་དུག་འགོས་པའི་ནད་པའི་དོ་དམ་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་བའི་སྐོར་གྱི་གཏན་འབེབས།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི510ནས་བལྟས།   |  ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག