བོད་ཀྱི་དམངས་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐར་རྩིས།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི482ནས་བལྟས།   |  ཐེངས9ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 5 དགོས།