བོད་ལྗོངས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ལོ་ཐོ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི6ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི10190ནས་བལྟས།   |  ཐེངས59ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 2 དགོས།