ཆོས་རྗེ་གོ་རྒྱལ་རྒྱལ་བ་ལྷུན་གྲུབ་གྲགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་བསྡུས།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི153ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 20 དགོས།