འཛམ་གླིང་གི་ཡིག་རིགས་འཕེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི1ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི619ནས་བལྟས།   |  ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 10 དགོས།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(2)

1 2 3 4 5

ཧ་ཅང་ཡག།

1 2 3 4 5

不错