ཧན་རྒྱལ་རབས་ཤར་མའི་ལོ་རྒྱུས་སུ་འཁོད་པའི་ནུབ་ཆཱང་གི་ལོ་རྒྱུས།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི659ནས་བལྟས།   |  ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 50 དགོས།