བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་བརྗོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་དེས་ལོ་རྒྱུས་རིག་གཞུང་ཁྲོད་བཟུང་བའི་གོ་གནས།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི8596ནས་བལྟས།   |  ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 2 དགོས།