བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་ཉམས་ལེན་ཐར་ལམ་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི240ནས་བལྟས།   |  ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།