མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་ནི་མིའི་རིགས་བྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཞིག་ཡིན་པའི་སྐོར་རགས་ཙམ་གླེང་བ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི91ནས་བལྟས།   |  ཐེངས4ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།