ཞུས་གཏན་རིག་པའི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་གྱི་ས་བཅད་ལེན་སྟངས་སྐོར་གླེང་བ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི194ནས་བལྟས།   |  ཐེངས13ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན།
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚགས་འོས་སྦྱོར།