ཟོག་གི་གློ་བའི་རིམས་ནད་ལ་སྔོན་འགོག་བྱེད་པའི་སྨན་སྦྱོར།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི132ནས་བལྟས།   |  ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།