བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཀྱི་དམིགས་རིམ་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི130ནས་བལྟས།   |  ཐེངས5ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།